Redwood Elementary School — Bell Schedules

Regular Day
Description / Section Start Time End Time Length
Playground 7:30 AM 8:05 AM 35 min
Bell/Breakfast 8:05 AM 8:20 AM 15 min
Recess TK/K 9:25 AM 9:40 AM 15 min
Recess 1st Grade/ Mrs. Skinner 9:05 AM 9:20 AM 15 min
Recess 2nd Grade 9:25 AM 9:40 AM 15 min
Recess 3rd/4th 9:50 AM 10:05 AM 15 min
Recess 5th/6th/Mrs. Polley 9:35 AM 9:50 AM 15 min
Lunch TK/K 11:00 AM 11:43 AM 43 min
Lunch 1st/Mrs. Skinner 11:15 AM 11:58 AM 43 min
Lunch 2nd 11:25 AM 12:08 PM 43 min
Lunch 3rd/4th 10:30 AM 11:13 AM 43 min
Lunch 5th 10:45 AM 11:28 AM 43 min
Lunch 6th 11:15 AM 11:58 AM 43 min
Recess 4th 2:00 PM 2:15 PM 15 min
Recess 5th/6th 1:30 PM 1:45 PM 15 min
PE 4th 2:15 PM 2:45 PM 30 min
PE 5th 11:30 AM 12:00 PM 30 min
PE 6th 12:00 PM 12:30 PM 30 min
Dismiss TK-3 2:00 PM
Dismiss 4-6 2:45 PM
Minimum Day
Description / Section Start Time End Time Length
Playground 7:30 AM 8:05 AM 35 min
Bell/Breakfast 8:05 AM 8:20 AM 15 min
Recess TK/K 9:20 AM 9:35 AM 15 min
Recess 1st Grade/2nd Grade/Mrs. Skinner 9:05 AM 9:20 AM 15 min
Recess 3rd/4th/Mrs. Polley 9:50 AM 10:05 AM 15 min
Recess 5th 9:35 AM 9:50 AM 15 min
Recess 6th 9:20 AM 9:35 AM 15 min
Lunch TK/K 10:30 AM 11:13 AM 43 min
Lunch 1st 10:40 AM 11:23 AM 43 min
Lunch 2nd 10:50 AM 11:33 AM 43 min
Lunch 3rd 10:30 AM 11:13 AM 43 min
Lunch 4th/Polley 11:10 AM 11:53 AM 43 min
Lunch 5th 10:45 AM 11:28 PM 763 min
Lunch 6th 11:00 AM 11:43 PM 763 min
PE 4th/Polley 10:05 AM 10:35 AM 30 min
PE 5th 11:30 AM 12:00 PM 30 min
PE 6th 9:35 AM 10:05 AM 30 min
Dismiss K-3 12:40 PM
Dismiss 4-6 1:30 PM
Foggy Day
Description / Section Start Time End Time Length
Playground 9:30 AM 9:55 AM 25 min
Bell 9:55 AM
Recess TK/K 1:00 PM 1:15 PM 15 min
Recess 1st Grade 1:15 PM 1:30 PM 15 min
Recess 2nd Grade 12:45 PM 1:00 PM 15 min
Recess 3rd 12:30 PM 12:45 PM 15 min
Recess 4th/5th 1:30 PM 1:45 PM 15 min
Recess 6th 1:45 PM 2:00 PM 15 min
Lunch TK/K 10:45 AM 11:28 AM 43 min
Lunch 1st 11:00 AM 11:43 AM 43 min
Lunch 2nd 11:15 AM 11:58 AM 43 min
Lunch 3rd/4th 10:15 AM 10:58 AM 43 min
Lunch 5th 10:30 AM 11:13 AM 43 min
Lunch 6th 11:20 AM 12:03 PM 43 min
PE 4th 11:00 AM 11:30 AM 30 min
PE 5th 11:30 AM 12:00 PM 30 min
PE 6th 12:05 PM 12:35 PM 30 min
Dismiss TK-3 2:25 PM
Dismiss 4-6 3:00 PM
Redwood Elementary School - 331 N. Shafter Avenue, Shafter, CA 93263 - Phone: (661) 746-8650 - Fax: (661) 746-1055